• Izdanje: Potvrdi
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje: Potvrdi

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aerodrom Banjaluka prekida pregovore sa Nijemcima?

Aero­drom Ba­nja­lu­ka pre­ki­nuo je raz­go­vo­re o le­to­vi­ma iz Ba­nja­lu­ke s kom­pa­ni­jom "Sea Air", ne­zva­ni­čno sa­zna­ju "Ne­za­vi­sne".

 Izvor: Vesna Kerkez, MONDO
aerodrom, mahovljani Izvor: Vesna Kerkez, MONDO

  Podsjećamo, ove novine su pisale da je zbog ne­pro­fe­si­onal­nos­ti i lo­ših uslu­ga ova kom­pa­ni­ja otje­ra­na sa svih aero­dro­ma s ko­jih je ra­ni­je po­ku­ša­la le­tje­ti.

Ne­đo Trni­nić, mi­nis­tar sao­bra­ća­ja i ve­za RS, pak, ni­je že­lio pot­vrdi­ti ova sa­zna­nja, ali je re­kao da sa­ra­dnja s tom kom­pa­ni­jom ne do­la­zi u ob­zir ako su me­dij­ski na­vo­di ta­čni.

"Nor­mal­na po­slje­di­ca bi bi­la da se pre­ki­da­ju svi raz­go­vo­ri, ne sa­mo ako je ono što je pi­sa­no ta­čno, ne­go da je ima­lo i išta od to­ga ta­čno. Ne­će­mo do­zvo­li­ti da uđe­mo u tu pri­ču, a da pos­to­ji išta da je os­ta­lo ne­ja­sno ili ne­pro­vje­re­no. Dok ne bu­de­mo ubi­je­đe­ni i si­gur­ni u kva­li­tet tog ope­ra­te­ra ne­će­mo da­ti pris­ta­nak da le­te iz Ba­nja­lu­ke", re­kao je on.

Ka­ko je naglašeno "Sea Air" i da­lje nas­to­ji uspos­ta­vi­ti kon­takt i sa Mi­nis­tar­stvom i s Aero­dro­mom, te da se po­ku­ša­va­ju pred­sta­vi­ti kao ozbi­ljan par­tner ko­ji ima na­mje­ru pred­sta­vi­ti ozbi­ljan po­slo­vni mo­del.

"Oni stal­no ša­lju ini­ci­ja­ti­ve, ali ka­žem, mi ne­će­mo u to la­ko po­vje­ro­va­ti. Ne dao bog da se ispos­ta­vi ta­čno ono što je pi­sa­no, a mi kre­ne­mo u sa­ra­dnju s nji­ma. Mo­že­te mi­sli­ti ka­kva bi on­da bi­la rea­kci­ja ja­vnos­ti, bi­li smo upo­zo­re­ni, a mi se o to oglu­ši­li", ka­že Trni­nić.

Umjes­to to­ga, ka­ko je na­ja­vio, u to­ku su pre­go­vo­ri s ne­ko­li­ko ozbi­ljnih ope­ra­te­ra, a do­dao je da će raz­go­va­ra­ti i s "Air Srbi­jom" o re­de­fi­ni­sa­nju do­sa­daš­nje sa­ra­dnje.

"Ima­li smo ne­for­mal­nih raz­go­vo­ra sa di­re­kto­rom 'Air Srbi­je' o li­ni­ji Ba­nja­lu­ka - Beo­grad i ja­sno smo mu re­kli da je sa­daš­nje sta­nje neo­drži­vo i da ne­što mo­ra­mo mi­je­nja­ti. On je to pri­mio k zna­nju i iznio odre­đe­ne ide­je, ali je još ra­no da o to­me izla­zi­mo u ja­vnost", na­gla­sio je on.

Sa­daš­nja li­ni­ja ka Beo­gra­du u ovoj for­mi, ka­ko je is­ta­kao, ne mo­že se održa­ti, te je izra­zio na­du da će na­kon in­ves­ti­ci­ja ko­je će bi­ti spro­ve­de­ne na aero­dro­mu ove go­di­ne pri­vu­ći in­te­res ozbi­ljnih par­tne­ra.

"Sea Air" je otje­ran s aero­dro­ma u Osi­je­ku, Mos­ta­ru, nje­ma­čkom Pa­der­bor­nu i ita­li­jan­skoj Kor­to­ni zbog ot­ka­zi­va­nja le­to­va i kaš­nje­nja, dok ih je Maj­kl O'Bra­jan, vla­snik kom­pa­ni­je "Ma­leth Aero", tu­žio zbog ne­pla­ća­nja avi­ona ko­je su od nje­ga iznaj­mlji­va­li, podsjećaju ''Nezavisne.''Još iz INFO

Komentari 0

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE